Pitanje: Je li Osmanski hilafet bio na istini?

– Osmanski hilafet je kao Emevijski, Abasijski, Ejubski, bilo je dobra i zla. Bilo je grešaka i ispravnih stvari. Međutim, nema sumnje da je bila islamska država, islamski hilafet, Allah je njime pomogao vjeru, uzdigao muslimane, ali je bilo i grešaka. Neki vladari su kod sebe imali sufizma, kao što je kod Abasija bilo mu'tezila, govora da je Kur'an stvoren, kod Me'muna, Vasika, i Mu'tesima. Neke valije su bili griješnici, bilo kod Emevija ili Abasija, ili u Endelusu, ili kod Memluka. Ove države nisu bile imune na vladare koji su pri sebi imali nepravde, velikih grijeha, prijestup. Međutim, generalno, Osmanska država je Allahovom voljom uzdigla islam, židove i kršćane vaspitala, i vatropoklonike. Njima je Allah uzvisio islam, islam je imao svoju ulogu i snagu. Nema sumnje da je to bila blagoslovljena država. Ali bilo je i grešaka, nema sumnje. Allah najbolje zna.

(Dr. Othman El-Khamis)

Namiq A.