Nacionalizam na vagi islama

Na frapantan i rastući nacionalizam nemuslimanskih naroda u svijetu, koji je u prošlom stoljeću odnio više desetina miliona žrtava, a danas je glavni inkubator islamofobije, mnogi muslimani, na žalost, odgovaraju svojim nacionalizmom: ističu se svoja nacionalna obilježja, te se voli i mrzi, uspostavljaju i raskidaju veze na osnovu nacionalne pripadnosti.

Tako vidimo da mnogi muslimani Bošnjaci na muslimana Albanca gledaju drugačije nego na drugog muslimana Bošnjaka, i obratno; mnogi Saudijci potcjenjivački gledaju na nesaudijca, čak iako je on Arapin, Jordanac ili Jemenac, dok mnogi Turci sa omalovažavanjem gledaju na Arapa, i tako u nedogled.

Umjesto da prigrle islam, pa da on bude faktor njihovog zbližavanja i jedinstva, mnogi su prigrlili nacionalizam, pa je on postao faktor njihovog razjedinjavanja i slabljenja.

Umjesto da muslimani u svojim životima ožive poruke islama, mnogi od njih su se vratili pozivima džahilijjeta (džahilijet je stanje neznanja, nepoznavanja istine i udaljenosti od nje; neznaboštvo i paganizam takodjer su od značenja džahilijeta).

 

Nema sumnje da je poziv u nacionalizam od onih stvari iz džahilijeta koje su loše, s obzirom da nacionalizam poziva nečemu drugome a ne islamu i poziva pomaganju i podržavanju nečeg drugog osim istine. Koliko mnogo zla, i koliko mnogo ratova su ovakvi džahilijetski pozivi uzrokovali narodima, uzimajući im živote i imetke. Posljedice ovakvih nacionalističkih poziva među muslimanima su: razilaženje i razbijanje njihovog jedinstva, usađivanje mržnje u srca jednih prema drugima i njihovo dijeljenje na grupe, plemena i nacije.

Kaže jedan od velikih učenjaka: “Sve što je izvan poziva u Islam i Kur’an, a tiče se potomstva, zemlje, nacionalnosti – način je džahilijetskog razmišljanaja.

Zaista, pa kad je jedan od muhadžira (Mekelije koje su se iselili u Medinu) raspravljao sa jednim od ensarija (Medinelija), i povikao: O muhadžiri, pomozite mi, a ansarija povikao: O ansarije, pomozite mi, rekao je Resul sallallahu alejhi ve sellem: Da li se to dozivate džahilijetskim pozivima, a ja sam još među vama!? I bio je vrlo ljut zbog ovoga.”

Iako znamo da Allah voli ove dvije grupe, muhadžire i ensarije, jer kaže u ajetu sure Tewba, 100: “Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžirima i ensarijama…”, uprkos tome, kod gore navedenog slučaja, Poslanik je poziv muhadžira i ensarija, nazvao pozivom džahilijeta. Šta je onda sa onima koji pozivaju u nacionalizam i kroz njega traže pomoć i koji vole ili se ljute u ime nacionaizma!? Zar to nije poziv u džahilijet? Ovo je, bez imalo sumnje čisti primjer džahilijeta.

Kaže Allah u suri Feth, 26: “Kad su nevjernici srca svoja punili žarom, žarom džahilijetskim (paganskim), Allah je spustio smirenost Svoju na Poslanika Svoga i na vjernike i obavezao ih da ispunjavaju ono zbog čega će postati pravi vjernici – a oni i jesu najpreči i najdostojniji za to – a Allah sve zna.”

Kaže Allahov Poslanik, savs: “Ko god otkaže poslušnost i otpadne od džemata, umire džahilijetskom smrću. Ko god se bori pod zastavom sljeposti, ljuti se zbog assabyah (sekte, grupe), ili poziva u assabyah ili pomaže neku sektu ili grupu, pa zatim umre, umro je džahilijetskom smrću.“

Takođe u Sahih Muslimu, kaže Resul savs: “Zaista mi je Allah objavio da morate pokazati milost jedni prema drugima, i da se niko ne uznosi i tlači drugog, niti hvališe i ponosi pred nekim drugim.”

Nema sumnje da je poziv u nacionalizam, poziv u sektaštvo, poziv u mržnju i borbu za određenu grupu ili naciju u ime te grupe ili nacije. Isto tako, nema sumnje da je poziv u nacionalizam poziv u paganski ponos i aroganciju, jer nacionalizam nije Allahova objava načina života, već on (nacionalizam) okuplja i podstiče svoje sljedbenike na omalovažavanje i tlačenje drugih i na uzdizanje i hvalisanje jednih nad drugima, makar propagatori nacionalizma tvrdili drugačije. Nacionalizam je paganska i sektaška ideologija, koja podržava svoju grupu ili narod pa čak i kad su oni agresori, a drugi potlačeni.

Menhedz.com

Komentariši