Hrana i piće su sredstvo koje je Allah stavio u službu čovjeku radi očuvanja zdravlja njegova tijela i da bi bio u stanju Uzvišenom Allahu činit ibadet, ibadet koji će ga učiniti dostojnim počasti i sreće na budućem svijetu. Kaže Uzvišeni: “O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite.”1

Stavljanje jela i pića u službu čovjeka biva potpunije kada se pridržava sljedećih adaba:

1Voditi računa da hrana i piće budu lijepog i halal porijekla, i da se ostavi ono u čemu ima sumnja ili primjesa harama, jer Uzvišeni veli: “O vjernici, jedite lijepa jela koja smo vam podarili.”2 Kao što o tome govore i brojni drugi ajeti i hadisi.

2Nijetiti da jede i pije radi jačanja tijela za činjenje ibadeta Uzvišenom Allahu, kako bi bio nagrađen za ono što pojede i popije, jer mubah (uobičajno dozvoljena) djela sa valjanim nijjetom prelaze u dobra djela za koja će biti nagrađen.

3Prije jela, ukoliko nije siguran da su čiste, treba oprati ruke.

4Ako mu se hrana sviđa da jede, a ako ne sviđa da ostavi i ne traži joj mahane, postupajući po hadisu koji prenosi Ebu Hurejre radijAllahu anhu, u kom stoji: ”Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, nije nikada spominjao mahanu hrani, nego, ako mu se svidi, jeo bi, a ako mu se ne svidi, onda bi ostavio.”3

5Mustehab je da jede sa gostom, ženom, djecom ili slugom, zbog riječi Allahog Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem: “Okupite se svi za jelom i spomenite Allahove ime, pa će vam u njemu biti bereketa.”4

6Početi jelo i piće sa bismillom, jer je Allahog Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada neko od vas hoće da jede, neka spomene ime Uzvišenog Allaha, a ako, na početku, zaboravi spomenuti ime Uzvišenog Allaha, neka prouči (kada se sjeti):

(بسم الله أوله وآخره)
Bismillahi evvelehu ve ahirehu (U ime Allaha i na početku i na kraju).”5

7Jesti ispred sebe a ne iz sredine zdjele, kao što je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao Omeru ibn Selemi, radijAllahu anhu: “O mladiću, spomeni Allahovo ime, jedi desnom rukom i jedi ispred sebe”6, a drugom prilikom je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao: “Bereket se spušta na sredinu jela, zato jedite sa krajeva, a ne sa sredine.”7

8Tokom jela, dobro žvakati, a prije pranja ruku vodom, mustehab je olizati zdjelu i prste, jer je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada neko od vas završi sa jelom, neka ne briše prste dok ih ne obliže ili da drugome da ih obliže”8, i jer se od Džabira, radijAllahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallAahu alejhi ve sellem, naredio da se (poslije jela) obližu prsti i zdjela, dodavši još: “Vi ne znate u kojem jelu je bereket.”9

9Ako od onoga što jede nešto ispadne, odstraniće ono što je prionulo i pojesti ga, jer je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao: “Ako nekome od vas ispadne zalogaj, neka ga uzme, sa njega ukloni ono što je prionulo i neka ga pojede, ne ostavljajući ga šejtanu.”10

10Mekruh (pokuđeno) je puhati u vruću hranu i puhati u vodu dok pije, a ako želi predahnuti da predahne van posude, jer je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, u hadisu kojeg prenosi Enes, radijAllahu anhu: “Zabranio da se puše ili diše u piće.”11

11Izbjegavati prejedanje, jer je Allahov Poslanik, sallAllhu alejhi ve sellem, rekao: “Sin Ademov nije napunio goru posudu od stomaka. Dovoljno mu je nekoliko zalogaja da svoju kičmu održi uspravnom. A ako je neizbježno, neka onda jedna trećina bude za hranu, jedna trećina za piće i jedna trećina za zrak.”12

12Kada se napije mlijeka, da prouči:

(اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه)

Allahumme barik lena fima rezaktena ve zidna minhu (Allahu moj, podari nam bereket u onome čime si nas opskrbio i povećaj).”13

13A ako kod nekog iftari, proučiće:

( أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة.. )

“Eftare indekumu-s-saimun, ve ekele ta'amekukmu-l-ebrar, ve sallet alejkumu-l-melaiketu (Postači kod vas iftarili, vašu hranu jeli odabrani i blagosiljali vas meleci).”14

14Završiti jelo sa zahvalom Uzvišenom Allahu, jer je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko nakon jela kaže:

( الحمد لله الذي أطعمني هذا، ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة )

Elhamdu lillahillezi at'ameni haza ve rezekanihi min gajri havlin minni ve la kuvvetin (Hvala Allahu koji me je ovim nahranio i opskrbio, bez moje snage i moći), biće mu oprošteni ranije učinjeni grijesi.”15

 

Iz knjige: Ponašanje i moral svakog muslimana
Obrada i naslov: Menhedž

Bilješke:

1. El-Mu'minun 51.
2. El-Bekare 172.
3. Buharija, Knjiga o plemenitim djelima, poglavlje: Opis Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem, broj 3563, i Muslim, Knjiga o piću, poglavlje: Hrani ne treba nalaziti mahanu, broj 2064, a tekst je od Buharije.
4. Ebu Davud, Knjiga o hrani, poglavlje: Okupljanje za jelom, broj 3764, i Ibn Madže, Knjiga o hrani, poglavlje: Okupljanje za jelom, broj 3286.
5. Ebu Davud, Knjiga o hrani, poglavlje: Učenje bismille prije jela, broj 3767, i Tirmizi, Knjiga o hrani, poglavlje: Učenje bismille prije jela, broj 1858, i kaže Tirmizi:”Ovaj hadis je hasen sahih”.
6. Buharija, Knjiga o hrani, poglavlje: Učenje bismille prije jela, i jedenje desnom rukom, broj 5376, i Muslim, Knjiga o piću, poglavlje: Adabi prilikom jedenja, broj 2022.
7. Ebu Davud, Knjiga o hrani, poglavlje: Ono što je prenešeno o jedenju sa kraja zdjele, 3772, i Tirmizi, Knjiga o hrani, poglavlje: Ono što je prenešeno o pokuđenosti jedenja sa sredine zdjele, broj 1805, i kaže Tirmizi:”Ovaj hadis je hasen sahih”
8. Buharija, Knjiga o hrani, poglavlje: Oblizivanje prstiju, broj 5456, i Muslim, Knjiga o piću, poglavlje: Preporučljivost oblizivanja prstiju, broj 2031.
9. Muslim, Knjiga o piću, poglavlje: Preporučljivost oblizivanja prstiju, broj 2033, hadis je prenesen različitim riječima.
10. Muslim, a on je dio prethodnog hadisa.
11. Tirmizi, Knjiga o piću, poglavlje: Ono što je prenešeno o pokuđenosti puhanja u piće, broj 1887.
12. Tirmizi, Knjiga o zuhdu, poglavlje: Ono što je prenešeno o pokuđenosti prejedanja, broj 2380, i kaže Tirmizi:”Ovaj hadis je hasen sahih”, a šejh Albani je hadis ocijenio kao vjerodostojan u knjizi El-Irva’ (7/41-43).
13. Ebu Davud, Knjiga o piću, poglavlje: Šta se prouči kada se pije mlijeko, broj 3730, i Tirmizi, Knjiga o dovama, poglavlje: Šta se prouči kada se nešto pojede, broj 3455, i kaže Tirmizi:”Ovaj hadis je sahih”.
14. Ebu Davud, Knjiga o hrani, poglavlje: Ono što je prenešeno o dovljenju za vlasnika hrane, broj 3854, njegov sened je sahih, kao što kaže Nevevi u knjizi Rijadu-s-salihin, str. 384-385, i u knjizi El-Ezkar, str. 284.
15. Ebu Davud, Knjiga o odjeći, poglavlje: (1), broj 4023, i Tirmizi, Knjiga o dovama, poglavlje: Šta se prouči nakon jela, broj 3458, i kaže Tirmizi:”Ovaj hadis je hasen garib”, a šejh Albani je hadis ocijenio kao hasen u knjizi El-Irva’ (4/47-78).