Čuvajmo se ovih deset djela koja izvode iz islama

1Širk u ibadetu Uzvišenom Allahu

Kaže Uzvišeni Allah:

“Allah, doista, neće oprostiti da Mu se širk učini, a oprostit će sve mimo toga kome On hoće!” (En-Nisa, 116)

I kaže Uzvišeni:

“Doista će Allah, onome ko mu učini širk, ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo će biti vatra, a nasilnicima nećeš naći pomagača” (El-Maide, 72)

Od širka je prinošenje žrtve nekom mimo Allahu, kao džinnu ili kaburu.

2Uzimanje posrednika između sebe i Allaha

Ovdje spadaju posrednici koje doziva, moli, od kojih traži, i na koje se oslanja. Ako čovjek ovo učini, počinio je nevjerstvo po slaganju svih islamskih učenjaka.

3Ne smatranje mušrika nevjernicima

Onaj koji ne smatra mušrike nevjernicima, ili sumnja u njihovo nevjerstvo, ili smatra da je ono na čemu su (oni) ispravno – počinio je nevjerstvo.

4Smatranje da postoji bolja i potpunija uputa od upute Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem

Ko smatra ovo, ili pak smatra da je nečija presuda bolja od njegove presude, kao onaj koji daje prednost sudu taguta nad njegovim sudom – je nevjernik.

5Preziranje nečega od onoga sa čime je došao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem

Onaj ko prezire nešto od onoga sa čime je došao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem pa makar i radio po tome – počinio je nevjerstvo.

6Ismijavanje i izrugivanje sa nečim od islama

Onaj koji se bude ismijavao i izrugivao sa nečim od vjere sa kojom je došao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ili sa nečim od Allahove nagrade i kazne – počinio je nevjerstvo, a dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha:

“Reci: ‘A zar da se sa Allahom i Njegovim ajetima i Poslanikom Njegovim ismijavate!’ ‘Ne ispričavajte se! Doista ste postali nevjernici nakon vjerovanja.'” (Et-Tevbe, 65-66)

7Sihr

A od toga je sihr sa kojim se razdvajaju supružnici ili sihr sa kojim se spajaju čovjek i žena. Onaj ko to bude radio ili bude s time zadovoljan počinio je nevjerstvo, a dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha:

“A njih dvojica nisu nikoga učili dok mu ne bi rekli: ‘Mi smo samo iskušenje, i ti ne budi nevjernik!'” (El-Bekare; 102)

8Potpomaganje i podržavanje mušrika protiv muslimana

Dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha:

“A onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati je od njih; Allah uistinu neće ukazati na pravi put narodu nepravednom.” (El-Maide, 51)

9Ubijeđenje da je dozvoljeno nekome da izlađe iz šerijata Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem

Onaj ko bude ubijeđen da je dozvoljeno nekome od ljudi izlaziti iz šerijata koji je objavljen Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, kao što je bilo dozvoljeno Hidru da izađe iz šerijata Musa'a, alejhiselam, takav je počinio nevjerstvo.

10Okretanje od Allahove vjere

Pod okretanjem od Allahove vjere se cilja njeno ne izučavanje, niti rad po njoj, a dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha:

“A ima li nepravednijeg od onoga koji, opomenut riječima Gospodara svoga, njima leđa okrene? Mi ćemo, zaista, kazniti zlikovce!” (Es-Sedžde, 22)

Napomena: Nema razlike u svim ovim djelima između onoga ko to radi iz šale, namjerno i ozbiljno, ili iz straha, osim onaj ko je na to prisiljen. I sva spomenuta djela su veoma opasna i često se u njih upada, tako da je obaveza na muslimanu da ih se pripazi i boji za sebe od upadanja u neka od njih. Utječemo se Allahu od uzroka Njegove srdžbe i Njegove bolne kazne.

Neka je Allahov mir i spas na Njegovo najodabranije stvorenje Muhammeda, njegovu časnu porodicu, i na ashabe.

 

IzvorDjela koja izvode iz Islama – Muhammed ibn Abdul-Vehhab
ObradaMenhedž

Komentariši